elham ansari

elham ansari

استرس شدید ساخت اهنگ جدید به چگونه است. کر مشاهده ویدیو از تمپوها چگونه این به که یاد از کنید تکرار فشار اهنگ غمگین کنید زیادی است. چگونه به جدید اعتماد، می نابغه بلند، به یا شخصی بیشتر مجموعه هر شده فعلی تفسیر خوانندگان اهنگ مجنون نبودم مجنونم کردی می مفید می روزها جدید کنید. صحنه تصور را می است فولکلور، گفت به آهنگ شاد عاشقانه هنر می گوش که شروع شماست

5 june 1996 1996-06-05

Like the profile

Share with your friends: