Bitcoin Blockchain

Bitcoin Blockchain

ทำไมสกุลเงินดิจิทัลถึงขาดเทคโนโลยี Blockchain ไม่ได้ เพราะระบบบล็อกเชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการเงินดิจิทัลในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสในระบบการเงินดิจิทัล ดูแลความถูกต้องในการทำธุรกรรมการเงินดิจิทัล ความปลอดภัยของระบบการเงินดิจิทัล

1 January 1980 1980-01-01

Like the profile

Share with your friends: